بازدید ایدهبایگانی‌های حفاظت محیط زیست | بازدید ایده

برچسب: حفاظت محیط زیست

محیط زیست

تعریف محیط زیست :به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی وموجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد…