بازدید ایدهبایگانی‌های eethanol | بازدید ایده

برچسب: eethanol

استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم

تولید اتانول نسل دوم (2G) از نیشکر، نیاز به نوعی هیدورلیز آنزیمی دارد که طی آن، آنزیم‌های میکروارگانیسم‌ها برای شکستن و تبدیل کربوهیدرات‌های موجود در ساقه و تفاله‌ی نیشکر به قندهای قابل تخمیر مشارکت دارند.…