بازدید ایدهبایگانی‌های ۷۵ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل شده است | بازدید ایده

برچسب: ۷۵ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل شده است
  • خانه
  • ۷۵ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل شده است