بازدید ایدهبایگانی‌های ۷۰ هزار سال پیش | بازدید ایده

برچسب: ۷۰ هزار سال پیش

برخورد نزدیک یک ستاره با منظومه شمسی در ۷۰ هزار سال پیش و تأثیر آن تا امروز

برخورد نزدیک یک ستاره با منظومه شمسی در ۷۰ هزار سال پیش و تأثیر آن تا امروز حدود ۷۰ هزار سال پیش و زمانی که بشر نخستین، اولین مهاجرت‌های خود از سرزمین آفریقا را تجربه…