بازدید ایدهبایگانی‌های ۶۰۰ میلیون سال دیگر | بازدید ایده

برچسب: ۶۰۰ میلیون سال دیگر

آخرین خورشید گرفتگی کامل ۶۰۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد

آخرین خورشید گرفتگی کامل ۶۰۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد امسال، در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) یک خورشید گرفتگی کامل رخ می‌دهد و ساکنین برخی از ایالت‌های آمریکا می‌توانند آن را کاملاً واضح…