بازدید ایدهبایگانی‌های ۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ | بازدید ایده

برچسب: ۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ

۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ و بازگشت دوباره به ماه

۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ و بازگشت دوباره به ماه امیدواری برای استعمار مریخ بر این فرض استوار است که می‌توانیم سیاره‌ی سرخ را زمینی‌سازی کنیم تا به مانند زمین، تبدیل به سیاره‌ای با دمای مناسب…

  • خانه
  • ۵ دلیل برای فراموش کردن مریخ