بازدید ایدهبایگانی‌های ۲ کشته و ۱۸ مسموم؛ "مشروبات الکلی مرگبار" به خراسان‌شمالی رسید‌ | بازدید ایده

برچسب: ۲ کشته و ۱۸ مسموم؛ “مشروبات الکلی مرگبار” به خراسان‌شمالی رسید‌

۲ کشته و ۱۸ مسموم؛ “مشروبات الکلی مرگبار” به خراسان‌شمالی رسید‌

۲ کشته و ۱۸ مسموم؛ "مشروبات الکلی مرگبار" به خراسان‌شمالی رسید‌ به گزارش خبرگزاری بازدیدایده از بجنورد، 20 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی مرگبار در شیروان و بجنورد مسموم و روانه بیمارستان شدند.…

  • خانه
  • ۲ کشته و ۱۸ مسموم؛ “مشروبات الکلی مرگبار” به خراسان‌شمالی رسید‌