بازدید ایدهبایگانی‌های ۲۱ و ۲۲ مرداد | بازدید ایده

برچسب: ۲۱ و ۲۲ مرداد

بارش شهابی برساوشی در ۲۱ و ۲۲ مرداد در تمام ایران قابل رویت خواهد بود

بارش شهابی برساوشی در ۲۱ و ۲۲ مرداد در تمام ایران قابل رویت خواهد بود اگر اخبار و مطالب نجوم را اندکی دقیق‌تر دنبال کرده باشید احتمالا در مورد پدیده‌ی بارش شهابی برساوشی یاپرساوشی نیز شنیده یا خوانده…