بازدید ایدهبایگانی‌های ۱۳ هدف مهم | بازدید ایده

برچسب: ۱۳ هدف مهم

۱۳ هدف مهم تلسکوپ فضایی جیمز وب مشخص شد

۱۳ هدف مهم تلسکوپ فضایی جیمز وب مشخص شد رصد سیاره‌های فراخورشیدی، سیاهچاله‌های کلان‌جرم، کهکشان‌های قدیمی، کهکشان‌های پرجرم، طیف اختروش‌ها، سیاره‌های دارای اقیانوس، مشتری و قمرهای آن، جهان‌های اولیه، بررسی دنباله‌دارها و سایر موارد، از اهداف تعیین‌شده‌ی تلسکوپ جیمز وب (JWST)…