بازدید ایدهبایگانی‌های گسیل می‌کنند | بازدید ایده

برچسب: گسیل می‌کنند

حتی سیاهچاله های کوچک نیز هنگام برخورد، امواج گرانشی گسیل می‌کنند

آیا تنها سیاهچاله های بسیار عظیم موج گرانشی دارند؟ محققان LIGO امواج گرانشی ناشی از ادغام دو سیاهچاله‌ی دیگر را آشکار‌سازی کرده‌اند و بر این باور هستند که این کوچک‌ترین موج گرانشی است که تا به حال…