بازدید ایدهبایگانی‌های گزینه‌های احتمالی | بازدید ایده

برچسب: گزینه‌های احتمالی

گزینه‌های احتمالی فیزیکدانان برای جستجوی ماده‌ تاریک رو به اتمام است

گزینه‌های احتمالی فیزیکدانان برای جستجوی ماده‌ تاریک رو به اتمام است ماده‌ی تاریک همچنان برای فیزیکدان ها یکی از نقاط دست نیافتنی علم است. با اینکه ماده‌ی تاریک، مواد قابل مشاهده‌ی جهان را به یدک…