بازدید ایدهبایگانی‌های گزارش‌های بین المللی تغییرات اقلیمی گمراه‌کننده هستند | بازدید ایده

برچسب: گزارش‌های بین المللی تغییرات اقلیمی گمراه‌کننده هستند

گزارش‌های بین المللی تغییرات اقلیمی گمراه‌کننده هستند

افرادی که حقیقت تاثیرات انسانی را روی تغییرات اقلیمی انکار می‌کنند، اغلب به نادرست بودن مدل‌های اقلیمی اشاره می‌کنند و افراد موافق آن‌ها را افرادی ترسو می‌نامند. در این زمینه گزارشی جدید با عنوان چه…

  • خانه
  • گزارش‌های بین المللی تغییرات اقلیمی گمراه‌کننده هستند