بازدید ایدهبایگانی‌های گروهک پ.ک.ک | بازدید ایده

برچسب: گروهک پ.ک.ک

خاطرات عضو جدا شده گروهک پ.ک.ک-۲|ورود به گورستان شورشی‌‌ها

یکی از روستاییان می‌گفت: «قندیل در واقع گورستان شورش‌هاست. چون هیچ شورش و حزبی در این مکان نتوانسته به خواسته‌هایش برسد و نهایتاً نابودشده است.» در قسمت اول سعید مرادی عضو جداشده از پ.ک.ک توضیح می‌دهد که…