بازدید ایدهبایگانی‌های گرداب‌های نوری | بازدید ایده

برچسب: گرداب‌های نوری

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند اگر جهان ما در یک روند دوره‌ای بی‌پایان از انبساط و انقباض محبوس شده باشد، بی‌شک سیاهچاله‌ها اثراتی از خود باقی…

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند اگر جهان ما در یک روند دوره‌ای بی‌پایان از انبساط و انقباض محبوس شده باشد، بی‌شک سیاهچاله‌ها اثراتی از خود باقی…