بازدید ایدهبایگانی‌های گرانش ماه | بازدید ایده

برچسب: گرانش ماه

گرانش ماه برای توضیح میزان جزر و مد اقیانوس‌ها ناکافی است

گرانش ماه برای توضیح میزان جزر و مد اقیانوس‌ها ناکافی است وقتی معلم‌های مدرسه در مورد جزر و مد توضیح می‌دهند، دلیل آن را گرانش ماه و اثر آن بر زمین و آب دریاها توصیف…