بازدید ایدهبایگانی‌های گامی دیگر | بازدید ایده

برچسب: گامی دیگر

شناسایی اکسید پروپیلن در فضای میان‌ ستاره‌ای، گامی دیگر به سوی درک پیدایش حیات بر روی زمین

شناسایی اکسید پروپیلن در فضای میان‌ ستاره‌ای، گامی دیگر به سوی درک پیدایش حیات بر روی زمین برای نخستین بار، دانشمندان مولکول آلی پیچیده‌‌ای از نوع مولکول کایرال در فضای میان‌ستاره‌ای شناسایی کرده‌اند، این اکتشاف…

دانشمندان گامی دیگر به یافتن ماده تاریک نزدیک شدند

دانشمندان گامی دیگر به یافتن ماده تاریک نزدیک شدند ماده‌ی تاریک، ماده‌ای نامرئی و ناشناخته‌ترین ماده‌ی موجود در جهان است که بیشتر فضای عالم را در برگرفته ‌است. الیته چیستی ماده‌ی تاریک همچنان مورد بحث و مناظره است؛…