بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان‌های | بازدید ایده

برچسب: کهکشان‌های

کهکشان‌های تغذیه‌کننده از کهکشان‌های دیگر

کهکشان‌های تغذیه‌کننده از کهکشان‌های دیگر یک تیم تحقیقاتی نجومی بین‌المللی به رهبری گوسپیا بتاگلیا (Giuseppina Battaglia) از موسسه‌ی اختر‌فیزیک IAC، نشانه‌ها‌یی از هاله‌ی بیرونی راه‌شیری یافته است. هاله‌ی بیرونی راه‌شیری شامل بقایا‌ی ستاره‌ها‌‌ی تشکیل‌شده در کهکشان‌ها‌ی کوتوله…