بازدید ایدهبایگانی‌های کمال گرایی | بازدید ایده

برچسب: کمال گرایی

کمال‌‌گراها چگونه ‌می‌توانند خود را از این بیماری نجات دهند

مانند هر صفت افراطی دیگری، کمال‌گرایی هم یک شمشیر دولبه است. قسمت مثبت قضیه آنجایی خود را نشان می‌دهد که فرد کمال‌گرا استانداردهای بالایی برای خود تعیین کرده است و همین امر به او کمک…