بازدید ایدهبایگانی‌های کمال‌‌گراها چگونه ‌می‌توانند خود را از این بیماری نجات دهند | بازدید ایده

برچسب: کمال‌‌گراها چگونه ‌می‌توانند خود را از این بیماری نجات دهند

کمال‌‌گراها چگونه ‌می‌توانند خود را از این بیماری نجات دهند

مانند هر صفت افراطی دیگری، کمال‌گرایی هم یک شمشیر دولبه است. قسمت مثبت قضیه آنجایی خود را نشان می‌دهد که فرد کمال‌گرا استانداردهای بالایی برای خود تعیین کرده است و همین امر به او کمک…

  • خانه
  • کمال‌‌گراها چگونه ‌می‌توانند خود را از این بیماری نجات دهند