بازدید ایدهبایگانی‌های کشاورزی دیروز چگونه موجب آلودگی امروز آب می‌شود؟ | بازدید ایده

برچسب: کشاورزی دیروز چگونه موجب آلودگی امروز آب می‌شود؟

کشاورزی دیروز چگونه موجب آلودگی امروز آب می‌شود؟

در مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه مونترئال انجام شده‌است، برای نخستین مقادیر آستانه‌ای فسفر که موجب بازگشت فسفر ذخیره شده در زمین به اکوسیستم‌های آبی مجاور می‌شود، تعیین شده‌ است. پژوهشگران مقدار میانگین این آستانه…

  • خانه
  • کشاورزی دیروز چگونه موجب آلودگی امروز آب می‌شود؟