بازدید ایدهبایگانی‌های کشاورزی در اقیانوس راه‌حلی برای مشکل تغییرات اقلیمی | بازدید ایده

برچسب: کشاورزی در اقیانوس راه‌حلی برای مشکل تغییرات اقلیمی

کشاورزی در اقیانوس راه‌حلی برای مشکل تغییرات اقلیمی

دانشمندان هشدار هولناکی داده‌اند: برای اینکه این سیاره، قابل سکونت باقی بماند، ما باید طی دهه‌ی آینده به میزان قابل‌توجهی از مقدار کربن اتمسفر کم کنیم. طبیعت نیز به ما هشدار داده است: تشدید طوفان‌های…

  • خانه
  • کشاورزی در اقیانوس راه‌حلی برای مشکل تغییرات اقلیمی