بازدید ایدهبایگانی‌های کار سختی است؟ | بازدید ایده

برچسب: کار سختی است؟

چرا سرد کردن پاد ماده کار سختی است؟

چرا سرد کردن پاد ماده کار سختی است؟ ما هنوز در حال جست‌و‌جو برای فهمیدن ماهیت پاد‌ماده هستیم؛ اما دانشمندان در حال آماده‌ کردن خودشان برای فهمیدن ماهیت آن هستند. فیزیکدانان موسسه‌ی پژوهش‌ها‌ی فیزیک هسته‌ای اروپا…