بازدید ایدهبایگانی‌های کارگران | بازدید ایده

برچسب: کارگران

ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق پاسخگوی ۳۲درصد هزینه های زندگی است گفت:اولین اولویت ما احیای شورای عالی کار بعد از گذشت ۴ماه بی توجهی است. علی خدایی،…