بازدید ایدهبایگانی‌های کارشناسی ارشد باغبانی | بازدید ایده

برچسب: کارشناسی ارشد باغبانی

علوم باغبانی

معرفی رشته مهندسی علوم باغبانی: در رشته علوم باغبانی موضوعات کاشت، داشت، برداشت ، مسائل پس از برداشت (فیزیولوژی و  فیزیولوژی پس از برداشت)، اصلاح و سایر زمینه های مرتبط با گیاهان باغبانی مورد مطالعه…

  • خانه
  • کارشناسی ارشد باغبانی