بازدید ایدهبایگانی‌های کارآفرینان خودآگاه | بازدید ایده

برچسب: کارآفرینان خودآگاه

کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟

کارآفرینان موفق و آگاه  که از خودآگاهی بالایی برخوردارند، می‌توانند به ‌خوبی از افتادن در دام  تله های ذهنی ناشی از موفقیت در کسب وکار خودشان دوری جسته و ذهن خود را به ‌نحو کارآمدی…