بازدید ایدهبایگانی‌های ژنومیک | بازدید ایده

برچسب: ژنومیک

گوگل بعدی ریشه در جستجو و تحلیل داده‌های ژنومیک خواهد داشت

علم ژنومیک یا بررسی ساختار ژنوم‌ها، داده‌های باارزشی تولید می‌کند. شرکتی که بتواند جستجو و تحلیل این داده‌ها را ارائه کند، غول اطلاعاتی بعدی یا به بیان دقیق‌تر گوگل بعدی خواهد بود. کیت‌های آزمایش DNA یکی…