بازدید ایدهبایگانی‌های چه کار خواهند کرد؟ | بازدید ایده

برچسب: چه کار خواهند کرد؟

دانشمندان در صورت دریافت پیام از موجودات فرازمینی هوشمند چه کار خواهند کرد؟

دانشمندان در صورت دریافت پیام از موجودات فرازمینی هوشمند چه کار خواهند کرد؟ تقریبا نیم قرن پیش، فرانک دریک، ستاره‌شناس کرنل، پروژه‌ای موسوم به اوزما با موضوع اولین بررسی سیستماتیک SETI (جستجو به دنبال هوش فرازمینی) در رصدخانه‌ی رادیویی ملی نجوم…