بازدید ایدهبایگانی‌های چه شکل خواهد بود؟ | بازدید ایده

برچسب: چه شکل خواهد بود؟

حیات روی کره زمین در یک میلیارد سال بعد به چه شکل خواهد بود؟

حیات روی کره زمین در یک میلیارد سال بعد به چه شکل خواهد بود؟ یک ایده‌ی خیلی جالب وجود دارد: اگر گونه‌ی انسان بتواند یک میلیارد سال دیگر به حیات خود ادامه دهد، چه خواهد…