بازدید ایدهبایگانی‌های چندجهانی | بازدید ایده

برچسب: چندجهانی

نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد؛ اما کمکی به حل معمای اصلی نمی‌کند

نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد؛ اما کمکی به حل معمای اصلی نمی‌کند نیلز بور به ولفگانگ پائولی درمورد نظریه‌ی ذرات بنیادی می‌گوید: همه ما قبول داریم که نظریه‌ی تو دیوانه‌کننده است. مسئله‌ای که بین ما وجود دارد این است که آیا…