بازدید ایدهبایگانی‌های پیکان زمان | بازدید ایده

برچسب: پیکان زمان

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است

پیکان زمان حقیقت مطلق نیست؛ یک مفهومی نسبی است گروهی بین‌المللی از پژوهشگران، آزمایشی ترتیب داده‌اند که نشان می‌دهد پیکان زمان، یک مفهومی نسبی است و حقیقت مطلق نیست. این پژوهشگران، گزارش آزمایش خود را در…