بازدید ایدهبایگانی‌های پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک | بازدید ایده

برچسب: پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک

توضیحات شاهرخ شهنازی در خصوص پیش‌نویش اساسنامه کمیته ملی المپیک

توضیحات شاهرخ شهنازی در خصوص پیش‌نویش اساسنامه کمیته ملی المپیک. شاهرخ شهنازی در خصوص پیش نویش اساسنامه کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: روز گذشته در هیئت اجرایی کمیته پیش نویس اساسنامه که باید در مورد…

  • خانه
  • پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک