بازدید ایدهبایگانی‌های پیش بینی می‌کند | بازدید ایده

برچسب: پیش بینی می‌کند

طوفان شنی سطح مریخ

طوفان شنی سطح مریخ ناسا به عنوان بزرگ‌ترین سازمان فضایی جهان، پروژه‌های متعددی برای ارسال افراد به کره‌ی مریخ دارد. به منظور انجام چنین پروژه‌هایی، این سازمان باید بتواند شرایط جوی و آب و هوایی مناطق…