بازدید ایدهبایگانی‌های پیتر بولر نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ای از آینده، در مورد پیش‌بینی‌های گذشتگان از آینده صحبت کرده است. | بازدید ایده

برچسب: پیتر بولر نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ای از آینده، در مورد پیش‌بینی‌های گذشتگان از آینده صحبت کرده است.

تصور گذشتگان از پیشرفت‌های اجتماعی و تکنولوژیکی آینده چه بوده است

پیتر بولر نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ای از آینده، در مورد پیش‌بینی‌های گذشتگان از آینده صحبت کرده است. پیتر بولر نویسنده‌ی تاریخچه‌ای از آینده می‌گوید مردم همیشه آینده را تصور می کرده‌اند؛ اما با آغاز قرن بیستم، این دیدگاه‌ها…

  • خانه
  • پیتر بولر نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ای از آینده، در مورد پیش‌بینی‌های گذشتگان از آینده صحبت کرده است.