بازدید ایدهبایگانی‌های پل موراندی در ایتالیا سقوط کرد و ۳۹ تن را به کشتن داد. پیش از این نیز طی سال‌های اخیر پل‌های متعددی سقوط کرده‌اند. علت سقوط پل‌ها چیست؟ | بازدید ایده

برچسب: پل موراندی در ایتالیا سقوط کرد و ۳۹ تن را به کشتن داد. پیش از این نیز طی سال‌های اخیر پل‌های متعددی سقوط کرده‌اند. علت سقوط پل‌ها چیست؟
  • خانه
  • پل موراندی در ایتالیا سقوط کرد و ۳۹ تن را به کشتن داد. پیش از این نیز طی سال‌های اخیر پل‌های متعددی سقوط کرده‌اند. علت سقوط پل‌ها چیست؟