بازدید ایدهبایگانی‌های پس از مرگ | بازدید ایده

برچسب: پس از مرگ

ملاقات با موجودات فرازمینی؛ دیرزمانی پس از مرگ آن‌ها

ملاقات با موجودات فرازمینی؛ دیرزمانی پس از مرگ آن‌ها جستجو برای موجودات فرازمینی ادامه دارد؛ اما براساس پژوهشی که اخیرا انجام شده است، احتمال یافتن آن‌ها، در حال حیات، بسیار ناچیز است. مشکل این‌جا است که تمدن‌ها…