بازدید ایدهبایگانی‌های پروانه فعالیت | بازدید ایده

برچسب: پروانه فعالیت

تصویب پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی

تصویب پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی به‌گفته‌ی مرتضی براری، بعد از جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره‌ی مخابراتی به‌عنوان مهمترین حلقه‌‌ی…

تصویب پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی

به‌گفته‌ی مرتضی براری، بعد از جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره‌ی مخابراتی به‌عنوان مهمترین حلقه‌‌ی زنجیره‌ی ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر…