بازدید ایدهبایگانی‌های پدید آمده‌‌ایم؟ | بازدید ایده

برچسب: پدید آمده‌‌ایم؟

ما چگونه از غبار ستارگان پدید آمده‌‌ایم؟

ما چگونه از غبار ستارگان پدید آمده‌‌ایم؟ دفعه‌‌ی بعد که احساس ناامیدی بر شما چیره شد، فقط به‌خاطر بیاورید از چه ساخته شده‌‌اید: غبار ستارگان. شاید بگویید باکتری‌‌ها و قاتل‌های زنجیره‌‌ای نیز از همین غبار…