برچسب: قطب جنوب

تاثیر انسان در جنوبگان بسیار بیشتر از تصور اولیه است

تاثیر انسان در جنوبگان بسیار بیشتر از تصور اولیه است

انرژی و محیط زیست
کشف عجیب از موجودات زنده در دریاچه گمشده قطب جنوب

کشف موجودات زنده در دریاچه گمشده قطب جنوب

انرژی و محیط زیست
حجم یخ‌های اضافه شده به قطب جنوب بیشتر از یخ‌های ذوب شده است

حجم یخ‌های اضافه شده به قطب جنوب بیشتر از یخ‌های ذوب شده است

علم و تکنولوژی