بازدید ایدهبایگانی‌های شبکه های مغزی | بازدید ایده

برچسب: شبکه های مغزی

نگاهی به شبکه‌های مغزی دخیل در نام‌گذاری اشیا

دانشمندان مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در هیوستون، گروهی از شبکه‌های مغزی را شناسایی و بازنمایی کردند که مسئول فکر کردن انسان به نام یک مورد یا شی، پیش از بیان فکر به‌صورت گفتاری هستند.…