بازدید ایدهبایگانی‌های شاید افراد زیادی آرزوی باتری با عمر جاودانه را داشته باشند، ولی آیا این امر واقعا ممکن است؟ | بازدید ایده

برچسب: شاید افراد زیادی آرزوی باتری با عمر جاودانه را داشته باشند، ولی آیا این امر واقعا ممکن است؟
  • خانه
  • شاید افراد زیادی آرزوی باتری با عمر جاودانه را داشته باشند، ولی آیا این امر واقعا ممکن است؟