بازدید ایدهبایگانی‌های سیاه چاله های | بازدید ایده

برچسب: سیاه چاله های

با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید

با یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سیاه چاله های جهان هستی آشنا شوید سنگین‌ترین و درخشان‌ترین پدیده‌های جهان هستی، نه ستاره‌ها هستند و نه کهکشان‌ها؛ بلکه این عنوان به کوازارهایی مانند S5 0014+81 تعلق دارد. یک کوازار با فاصله‌ی…