بازدید ایدهبایگانی‌های سیاهچاله‌ای | بازدید ایده

برچسب: سیاهچاله‌ای

منجمان برای اولین بار سیاهچاله‌ای را مشاهده کردند که دو بار فوران ماده دارد

منجمان برای اولین بار سیاهچاله‌ای را مشاهده کردند که دو بار فوران ماده دارد سیاهچاله‌ها تنها فضا‌ی اطراف خود را به درون نمی‌کشند. پس از تمام شدن مواد اطرافشان، خاموش شده و در انتظار گذر…

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای

روشی برای آشکارسازی برخوردهای سیاهچاله‌ای هر چند دقیقه یک بار در جهان برخورد‌ها‌ی شدید سیاهچاله‌ای اتفاق می‌افتند. متاسفانه تاثیرات اینگونه برخورد‌ها به‌حدی کوچک است که نمی‌تواند تکنولوژی آشکار‌سازی امروزی ما را با خبر کند. اما…