بازدید ایدهبایگانی‌های سیاره می شود | بازدید ایده

برچسب: سیاره می شود

پلوتو احتمالا بار دیگر سیاره می‌شود

پلوتو احتمالا بار دیگر سیاره می‌شود شاید به‌ نظر برسد دانشمندان با تغییر مداوم نظر خود در حال شوخی با ما هستند. یک دهه پیش همه‌ی آن‌ها به این جمع‌‌بندی رسیدند کهپلوتو یک سیاره نیست و در…