بازدید ایدهبایگانی‌های سوخت گاز متان | بازدید ایده

برچسب: سوخت گاز متان

فایرفلای با طراحی موشک با سوخت گاز متان، درصدد کاهش هزینه‌های مسافرت‌های فضایی است

فایرفلای با طراحی موشک با سوخت گاز متان، درصدد کاهش هزینه‌های مسافرت‌های فضایی است با پیشرفت دانش بشری و همچنین جاری شدن سرمایه‌ها به‌سمت توسعه‌ی موشک‌ها و تحهیزات مورد نیاز برای انجام سفرهای فضایی تجاری،…