بازدید ایدهبایگانی‌های سنگی | بازدید ایده

برچسب: سنگی

گازی یا سنگی: ستاره‌شناسان راز ابَرزمین‌ها را فاش می‌کنند

گازی یا سنگی: ستاره‌شناسان راز ابَرزمین‌ها را فاش می‌کنند یک ستاره در فاصله‌ی تقریبی ۱۰۰ سال نوری در منظومه‌ی حوت، GJ 9827 میزبان یکی از بزرگترین و متراکم‌ترین سیاره‌های ابَرزمین است که بر اساس یک پژوهش جدید با رهبری جوآنا تسک از کارنیگ کشف…

زمین چگونه از کره‌‌ای آتشین و مذاب به یک سیاره سنگی تبدیل شد

زمین چگونه از کره‌‌ای آتشین و مذاب به یک سیاره سنگی تبدیل شد پژوهش‌های جدید بر این فرضیه تأکید دارند که زمین اولیه به‌شدت آتش‌فشانی بوده و شواهد موجود بر گذار شدید آن به زمین‌ساخت صفحه‌ای امروزه کاملا واضح…