بازدید ایدهبایگانی‌های سفید چاله | بازدید ایده

برچسب: سفید چاله

سفید چاله چیست؟

سفید چاله چیست؟ سفید چاله‌ها توجیه‌های احتمالی قوانین نسبیت عام هستند. این قوانین می‌گویند اگر سیاه‌ چاله‌ها در جهان هستی وجود داشته باشند، باید سفید چاله‌ها نیز در این جهان وجود خارجی داشته باشند. در…