بازدید ایدهبایگانی‌های سطح‌نشین چانگ ای 4 | بازدید ایده

برچسب: سطح‌نشین چانگ ای 4

شبانگاه ماه موجب مرگ جوانه‌های پنبه درون سطح‌نشین چانگ ای 4 شد

شبانگاه ماه موجب مرگ جوانه‌های پنبه درون سطح‌نشین چانگ ای 4 شد جوانه‌های پنبه‌ای که در داخل سطح‌نشین چینی Chang'e 4 در نیمه‌ی پنهان ماه سبز شده بودند، به‌دلیل سرمای شبانگاه بلند و استخوان‌سوز ماه…