بازدید ایدهبایگانی‌های سرنخ‌هایی از احتمال وجود حیات | بازدید ایده

برچسب: سرنخ‌هایی از احتمال وجود حیات

سرنخ‌هایی از احتمال وجود حیات در قمر زحل

یافته‌ها‌ی اخیر نشان می‌دهند که احتمال وجود زندگی روی انسلادوس (Enceladus) یکی از قمر‌ها‌ی زحل وجود دارد. این یافته‌ها توانایی میزبانی قمر زحل از موجودات زنده را نشان می‌دهد و علاوه بر آن، چنین برمی‌آید که این…

  • خانه
  • سرنخ‌هایی از احتمال وجود حیات