بازدید ایدهبایگانی‌های سرعتی کم | بازدید ایده

برچسب: سرعتی کم

جهان ما با سرعتی کم در مسیر نابودی قدم برمی‌دارد

جهان ما با سرعتی کم در مسیر نابودی قدم برمی‌دارد منجمان پس از بررسی داده‌های تلسکوپ‌های مختلف در سرتاسر دنیا معتقد هستند که کیهان‌ها در جهان هستی ما رو به مرگ قدم برمی‌دارند. آن‌ها با…