بازدید ایدهبایگانی‌های سراسر گیتی | بازدید ایده

برچسب: سراسر گیتی

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است اگر زندگی در سیاره‌ای شکل بگیرد آیا همان مواد اولیه در سیاره‌ای دیگر نیز همان شکل از زندگی را…